ANBI-transparantie gegevens van een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente te Emst
RSIN/Fiscaal nummer: 003409132
Website: www.kerkemst.nl
E-mail: diaconie@kerkemst.nl
Adres: Vaassenseweg 1
Postcode: 8166 AT
Plaats: Emst
Postadres: Postbus 12
Postcode: 8166 ZG
Plaats: Emst

De Hervormde Gemeente te Emst is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Hervormde Gemeente te Emst is een open en actieve gemeente die zich gastvrij en dienend wil opstellen, in navolging van Hem Die wij belijden: Jezus Christus, onze Verlosser. De gemeente staat van harte in de gereformeerde traditie en weet zich verwant met de Gereformeerde Bond.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Emst.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Diakonia betekent dienst. Echte diakonia richt zich op God en mensen. Daarbij gaat de dienst aan de Heere boven alles. De liefde tot de naaste komt daaruit voort en wordt er door gevoed en gesterkt. Die twee zijn geen concurrerende taken, maar vormen samen één doorgaande beweging, waarin het Koninkrijk van God zich baan breekt in deze wereld.

Volgens het bevestigingsformulier zullen diakenen de gaven van de gemeente verzamelen en blijmoedig uitdelen. Ondertussen gaat de taak van diakenen verder dan alleen met geldelijke middelen bezig zijn, maar hebben zij goed te doen aan alle mensen, in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Daarbij zullen ze in navolging van Jezus vooral oog moeten hebben voor hen die geen helper hebben. Tevens dienen ze de gemeente op te roepen om elkanders lasten te dragen, om zo de wet van God te vervullen.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

Op de website https://www.kerkemst.nl/ vindt u het beleidsplan 2016-2019 van de Hervormde Gemeente te Emst, met in hoofdstuk 9 het deel dat van toepassing is op de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden (incl. diakenen), colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

In het beleidsplan zijn een aantal taken van de diaconie opgesomd in hoofdstuk 9.2.1. Hoe de financiële middelen worden verkregen is beschreven in hoofdstuk 9.2.2 van het beleidsplan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Elke kerkdienst wordt de aanwezigen gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van onze gemeente.
De diaconie bezit ook (enig) vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.